137/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. července 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. června 2014 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
137

ZÁKON
ze dne 18. června 2014,
kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se slovo „zastupitelný“, slova „(dále jen „listinný dluhopis“)“ a slova „(dále jen „zaknihovaný dluhopis“)“ zrušují a slova „jeho emitentem“ se nahrazují slovy „odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku,“.

        2.  V § 2 se za odstavec  1 vkládá nový odstavec  2, který zní:

        „(2)  Dluhopisy mohou být jen zastupitelné.“.

Dosavadní odstavce  2 a 3 se označují jako odstavce  3 a 4.

        3.  V § 2 se na konci odstavce  3 doplňuje věta „V rubopisu listinného dluhopisu se uvede identifikace nabyvatele.“.

        4.  V § 2 odst. 4 větě první se slova „stejné datum“ nahrazují slovy „stejný okamžik“ a ve větě druhé se za slovo „emise,“ vkládají slova „s nimiž jsou spojena stejná práva,“.

        5.  Nadpis § 3 zní: „Zpřístupnění emisních podmínek“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU