87/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. května 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 1. června 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
87

ZÁKON
ze dne 23. dubna 2014,
kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se mění takto:

        1.  V § 11 odst. 5 větě třetí se slova „u stacionárního zdroje, jehož“ nahrazují slovy „u stacionárního zdroje nebo pozemní komunikace, jejichž“.

        2.  V § 12 odst. 1 se slova „§ 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

        3.  V § 12 odst. 3 se slova „§ 11 odst. 1 písm. b) nebo § 11 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b) nebo § 11 odst. 3“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU