56/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. dubna 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. března 2014 Nabývá účinnosti: 7. dubna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
56

ZÁKON
ze dne 20. března 2014,
kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 se za odstavec  3 vkládá nový odstavec  4, který zní:

        „(4)  Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dále podnikatelé, kterým bylo uděleno státní povolení k provozování živnosti vedení spisovny (dále jen „koncese k vedení spisovny“), jde-li o dokumenty, ke kterým mají tuto povinnost veřejnoprávní původci, soukromoprávní původci nebo jejich právní nástupci a které byly veřejnoprávními původci, soukromoprávními původci nebo jejich právními nástupci těmto podnikatelům předány k zajištění odborné správy.“.

Dosavadní odstavce  4 a 5 se označují jako odstavce  5 a 6.

        2.  V § 18a odst. 2 větě první se slova „zřizovatele soukromého archivu“ nahrazují slovy „archivu, popřípadě zřizovatele archivu,“.

        3.  V § 46 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU