48/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 020 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. března 2014 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 20. března 2014 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
48

VYHLÁŠKA
ze dne 20. března 2014,
kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č. 275/2013 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., vyhlášky č. 515/2006 Sb. a vyhlášky č. 120/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. a) se za slovo „stavební“ vkládají slova „a technologické“.

        2.  V § 1 písm. f) se za slovo „přiváděcí“ vkládá slovo „kanalizační“.

        3.  V § 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až l), která znějí:

„i)   vodou převzatou u vodovodů pitná voda odebraná provozovatelem jednoho vodovodu od jiného provozovatele vodovodu,

j)    vodou převzatou u kanalizací odpadní voda odebraná provozovatelem jedné kanalizace od jiného provozovatele kanalizace,

k)   vodou předanou u vodovodů pitná voda dodaná provozovatelem jednoho vodovodu jinému provozovateli vodovodu, s výjimkou vody před úpravou nebo před hygienickým zabezpečením,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU