30/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Částka: 013 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. února 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. února 2014 Nabývá účinnosti: 1. března 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
30

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. února 2014
o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
a na vybrané myslivecké činnosti        Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

        Toto nařízení stanoví závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle lesního zákona a na vybrané myslivecké činnosti podle zákona o myslivosti, způsob kontroly jejich využití a vzory žádostí o poskytnutí finančních příspěvků.


§ 2

        (1)  Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti se podává

a)   Ministerstvu obrany, jde-li o vojenské lesy a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,

b)   Ministerstvu životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,

c)   krajskému úřadu, jde-li o ostatní lesy a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,

d)   Ministerstvu zemědělství, je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí tohoto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
HLAVA I - FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE
§ 3  
HLAVA II - FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OBNOVU, ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVU LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU
§ 4 - Obecné podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku
§ 5 - Přirozená obnova
§ 6 - Umělá obnova síjí
§ 7 - Umělá obnova sadbou první
§ 8 - Umělá obnova sadbou opakovanou
§ 9 - Zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě
§ 10 - Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách
§ 11 - Výchova lesních porostů do 40 let věku
HLAVA III - FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN
§ 12 - Obecné podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku
§ 13 - Přirozená obnova melioračních a zpevňujících dřevin
§ 14 - Umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin síjí
§ 15 - Umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první
§ 16 - Umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou
§ 17 - Zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin v zákonné lhůtě
§ 18 - Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách
§ 19 - Výchova lesních porostů do 40 let věku
§ 20 - Zřizování nových oplocenek
§ 21 - Individuální ochrana sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři
HLAVA IV - FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OPATŘENÍ K OBNOVĚ LESŮ POŠKOZENÝCH IMISEMI A LESŮ CHŘADNOUCÍCH VINOU ANTROPOGENNÍCH VLIVŮ
§ 22 - Obecné podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku
§ 23 - Přirozená obnova
§ 24 - Umělá obnova síjí
§ 25 - Umělá obnova sadbou první
§ 26 - Umělá obnova sadbou opakovanou
§ 27 - Ochrana lesních porostů do stadia jejich zajištění
§ 28 - Zřizování nových oplocenek
§ 29 - Zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě
§ 30 - Výchova lesních porostů do 40 let věku
§ 31 - Odstranění porostů náhradních dřevin
§ 32 - Mechanická příprava před výsadbou včetně rozhrnování valů
HLAVA V - FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OCHRANU LESA
§ 33  
HLAVA VI - FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PODPORU SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A PODPORU HOSPODAŘENÍ VE SDRUŽENÝCH LESÍCH VLASTNÍKŮ MALÝCH VÝMĚR
§ 34  
HLAVA VII - FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ ZA PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DAT LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ V DIGITÁLNÍ FORMĚ PRO POTŘEBY STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ
§ 35  
ČÁST TŘETÍ - FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI
HLAVA I - FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ UŽIVATELŮM HONITEB
§ 36 - Obecné podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků
§ 37 - Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře
§ 38 - Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního
§ 39 - Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
§ 40 - Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin
§ 41 - Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře
HLAVA II - FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ
§ 42 - Obecné podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků
§ 43 - Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů
§ 44 - Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 45 - Přechodná ustanovení
§ 46 - Účinnost
Příloha č. 1 - VÝŠE SAZBY FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH A NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI
Příloha č. 2 - VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE
Příloha č. 3 - VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OBNOVU, ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVU LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU
Příloha č. 4 - VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN
Příloha č. 5 - VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OPATŘENÍ K OBNOVĚ LESŮ POŠKOZENÝCH IMISEMI A LESŮ CHŘADNOUCÍCH VINOU ANTROPOGENNÍCH VLIVŮ
Příloha č. 6 - VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OCHRANU LESA
Příloha č. 7 - VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A PODPORU HOSPODAŘENÍ VE SDRUŽENÝCH LESÍCH VLASTNÍKŮ MALÝCH VÝMĚR
Příloha č. 8 - VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ
Příloha č. 9 - VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB
Příloha č. 10 - VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ
Zavřít
MENU