25/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

Částka: 011 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. února 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. ledna 2014 Nabývá účinnosti: 19. února 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


25

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. ledna 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 7 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb., se mění takto:

1

Nadpis části první zní:

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE VZTAHU K ČLENSKÝM STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE A ORGÁNŮM EVROPSKÉ UNIE

2

V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 10 zní:

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující oblast evropské normalizace10) a upravuje postup, rozsah a náležitosti poskytování informací o návrzích technických předpisů, technických dokumentů a technických norem.

3

V § 1 odst. 4 písm. a) bodech 1 a 5, v § 2 odst. 2, v § 4 odst. 2 písm. b), e) a f), v § 4 odst. 3 písm. b) a v § 5 se slova Evropských společenství nahrazují slovy Evropské unie.

4

V § 1 odst. 4 písm. a) bodě 6 se slova Komise Evropských společenství nahrazují slovy Evropské komise.

5

V § 1 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova Evropském společenství nahrazují slovy Evropské unii.

6

V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Právnická osoba pověřená zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem oznámí Úřadu veškeré žádosti, týkající se vypracování technických specifikací nebo technických norem pro konkrétní výrobky za účelem zpracování návrhu technického předpisu pro tyto konkrétní výrobky. Právnická osoba pověřená zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem uvede dále též důvody pro vypracování technické specifikace nebo technické normy.

7

V § 3 odst. 1 se slova 1 a 3 nahrazují slovy 1, 3 a 4.

8

§ 6 se včetně nadpisu zrušuje.

9

V příloze bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

2

v oblasti elektronických komunikací podle zvláštního právního předpisu6),

6

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Zavřít
MENU