13/2014 Sb.Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. ledna 2014 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 10. ledna 2014 Nabývá účinnosti: 1. února 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
13

VYHLÁŠKA
ze dne 10. ledna 2014
o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 503/2012 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

a)   náležitosti návrhu pozemkových úprav,

b)   pravidla postupu při provádění pozemkových úprav,

c)   obsah formuláře pro podání žádosti o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav podle § 18 odst. 6 zákona.


§ 2

Náležitosti návrhu pozemkových úprav

        Náležitosti návrhu pozemkových úprav jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 3

Příprava řízení o pozemkových úpravách

        (1)  Pozemkový úřad zpravidla s ročním předstihem oznámí předpokládaný termín zahájení pozemkových úprav příslušnému katastrálnímu úřadu a dotčené obci.

        (2)  V rámci pozemkových úprav nebo jejich přípravných prací se zajišťují zejména

a)   aktualizovaný soubor geodetických informací a aktualizovaný soubor popisných informací katastrálního operátu, popřípadě operáty bývalého pozemkového katastru a navazující operáty přídělového a scelovacího řízení, v potřebném rozsahu a ve formě, v níž jsou vedeny nebo uschovány, a dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací1),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Náležitosti návrhu pozemkových úprav
§ 3 - Příprava řízení o pozemkových úpravách
§ 4 - Obvod pozemkových úprav
§ 5 - Podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení
§ 6 - Účastníci
§ 7 - Zahájení řízení
§ 8 - Zjišťování průběhu hranic
§ 9 - Vyrovnání a změna hranice katastrálního území
§ 10 - Zeměměřické činnosti
§ 11 - Soupis nároků
§ 12 - Ocenění nároků vlastníků
§ 13 - Aktualizace soupisu nároků
§ 14 - Nároky osob uvedených v § 8 odst.  2 zákona
§ 15 - Zpracování plánu společných zařízení
§ 16 - Ochrana půdy, vody a krajiny
§ 17 - Návrh nového uspořádání pozemků
§ 18 - Soupis nových pozemků
§ 19 - Výkup pozemků a reálné rozdělení podílového spoluvlastnictví
§ 20 - Věcná břemena
§ 21 - Přiměřenost kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků
§ 22 - Vystavení návrhu pozemkových úprav
§ 23 - Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav
§ 24 - Rozhodnutí podle § 11 odst.  8 zákona
§ 25 - Provádění pozemkových úprav
§ 26 - Upřesnění a rekonstrukce přídělů v rámci pozemkových úprav
§ 27 - Obsah formuláře pro podání žádosti o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav
§ 28 - Zrušovací ustanovení
§ 29 - Účinnost
Příloha č. 1 - NÁLEŽITOSTI NÁVRHU POZEMKOVÝCH ÚPRAV
Příloha č. 2 - Vzor Soupis nároků
Příloha č. 3 - Vzor Soupis nových pozemků
Příloha č. 4 - Vysvětlivky ke vzoru soupisu nároků a soupisu nových pozemků
Zavřít
MENU