436/2013 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 171 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2013 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 16. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 195/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 12. září 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
436

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2013
o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích
a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb., (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“) k provedení § 17 odst. 11, 12 a § 19a energetického zákona a § 11 odst. 12, § 13 odst. 3, § 28 odst. 3, § 43 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie:


ČÁST PRVNÍ

ZPŮSOB REGULACE CEN A POSTUPY
REGULACE CEN V ELEKTROENERGETICE A TEPLÁRENSTVÍ


§ 1

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   regulovaným rokem kalendářní rok, pro který jsou Úřadem regulovány ceny,

b)   regulačním obdobím vymezené období šesti po sobě následujících regulovaných roků.


Způsob regulace a postup tvorby cen
v elektroenergetice

§ 2

        (1)  Úřad reguluje ceny za přenos elektřiny způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (2)  Úřad reguluje cenu za systémové služby způsobem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZPŮSOB REGULACE CEN A POSTUPY REGULACE CEN V ELEKTROENERGETICE A TEPLÁRENSTVÍ
§ 1 - Základní pojmy
§ 2 - Způsob regulace a postup tvorby cen v elektroenergetice
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Způsob regulace a postup tvorby cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství
§ 7 - Způsob stanovení nákladů operátora trhu spojených s podporou elektřiny a podporou decentrální výroby elektřiny
§ 8 - Postup stanovení cen při vzniku držitele licence a přeměny stávajících držitelů licence v elektroenergetice
§ 9 - Způsob regulace cen v teplárenství
§ 10 - Dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla
§ 11 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 13  
Příloha č. 1 - Postup stanovení cen za přenos elektřiny
Příloha č. 2 - Postup stanovení ceny za systémové služby
Příloha č. 3 - Postup stanovení cen za distribuci elektřiny
Příloha č. 4 - Postup stanovení ceny za distribuci elektřiny
Příloha č. 5 - Postup stanovení ceny za činnost operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství
Příloha č. 6 - Stanovení korekčních faktorů operátorovi trhu za činnost operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství
Příloha č. 7 - Postup stanovení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny
Příloha č. 8 - Postup stanovení hodinového zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje
Příloha č. 9 - Postup stanovení ceny za činnost povinně vykupujícího
Příloha č. 10 - Postup stanovení složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny
Příloha č. 11 - Stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice
Příloha č. 12 - Postup pro dělení společných nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla
Zavřít
MENU