400/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

Částka: 157 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. prosince 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. listopadu 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
400

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. listopadu 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb.,
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor,
ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor


Čl. I

        Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 264/2012 Sb. a nařízení vlády č. 448/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 části A se řádek s pořadovým číslem 2 zrušuje.

        2.  V příloze č. 2 části A pořadovém čísle aktu 1 pořadovém čísle požadavku 2 sloupci Znění požadavku se věta „Nedošlo k zásahu do krajinných prvků (remízky, meze, křovinné pásy a jiná rozptýlená zeleň) v rozporu se zákonem?“ nahrazuje větou „Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození nebo zničení dřevin rostoucích mimo les v rozporu se zákonem?“.

        3.  V příloze č. 2 části A se řádky s pořadovým číslem aktu 2 s pořadovými čísly požadavků 1 až 4 zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
Čl. XIX  
Čl. XX - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
Čl. XXI  
Čl. XXII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
Čl. XXV  
Čl. XXVI - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXVII  
Zavřít
MENU