398/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb.

Částka: 155 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. prosince 2013 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 28. listopadu 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
398

VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2013,
kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách
jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách
jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb.        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. b) a c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se slova „z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele a odměny určené z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele“ nahrazují slovy „podle odstavce  2 a odstavce  3“ a na konci odstavce  1 se doplňuje věta „Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU