339/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.

Částka: 131 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. října 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. října 2013 Nabývá účinnosti: 29. října 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


339

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. října 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 2 písm. d), § 11 odst. 1, 2 a 9, § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., se mění takto:

1

V § 1 se za slovo unie vkládají slova , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie4).

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

4

Nařízení Komise (EU) č. 681/2013 ze dne 17. července 2013, kterým se mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.

2

V příloze č. 2 části III. bodě 12 položce baryum se ve druhém sloupci číslo 4 500 nahrazuje číslem 1 500, ve třetím sloupci se číslo 1 125 nahrazuje číslem 375 a ve čtvrtém sloupci se číslo 56 000 nahrazuje číslem 18 750.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Rusnok v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Cieńciała v. r.

Zavřít
MENU