339/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.

Částka: 131 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. října 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. října 2013 Nabývá účinnosti: 29. října 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
339

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. října 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky,
ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. d), § 11 odst. 1, 2 a 9, § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se za slovo „unie“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie4)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU