325/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

Částka: 125 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. října 2013 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 4. října 2013 Nabývá účinnosti: 15. října 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
325

VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2013,
kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů
v plynárenství operátorovi trhu        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, se mění takto:

        1.  V § 2 úvodní části odstavce  1 se slovo „pětileté“ nahrazuje slovem „desetileté“ a slova „č. 1 a č. 2“ se nahrazují slovy „č. 1 až č. 7“.

        2.  V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „a ostatní spotřebované množství plynu“ zrušují.

        3.  V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „předpoklad nákupu a prodeje plynu,“ zrušují.

        4.  V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 1 větě za středníkem se slovo „měsíční“ zrušuje a slova „na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce“ se nahrazují slovy „na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 8 a č. 9 k této vyhlášce,“.

        5.  V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „dovoz plynu podle vstupních bodů“ nahrazují slovy „množství plynu ve vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků,“ a slova „č. 4 a č. 5“ se nahrazují slovy „č. 10 a č. 11“.

        6.  V § 2 odst. 2 písm. a) body 3 až 5 znějí:

    „3.
od držitelů licence na distribuci plynu skutečné měsíční dodávky do distribuční soustavy z přepravní soustavy a z jiných distribučních soustav, nebo ze zahraničí a z distribuční soustavy jednotlivým kategoriím zákazníků, kterými jsou velkoodběratel, střední odběratel, maloodběratel nebo domácnosti, v členění podle krajů, dále vlastní spotřebu, ztráty a změnu akumulace za období od prvního do posledního dne v měsíci, množství distribuovaného plynu do jiných soustav a do zahraničí; sledování množství distribuovaného plynu se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU