323/2013 Sb.Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek

Částka: 124 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. října 2013 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 2. října 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
323

VYHLÁŠKA
ze dne 2. října 2013
o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů
do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 21 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob:


ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY


§ 1

        Tato vyhláška stanoví náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „rejstřík“).


§ 2

        Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách formuláře na zápis, změnu nebo výmaz údajů o

a)   spolku,

b)   pobočném spolku,

c)   zahraničním pobočném spolku,

d)   nadaci,

e)   nadačním fondu,

f)    ústavu,

g)   společenství vlastníků jednotek,

h)   fyzické osobě - podnikateli,

i)    veřejné obchodní společnosti,

j)    komanditní společnosti,

k)   společnosti s ručením omezeným,

l)    akciové společnosti,

m)  družstvu,

n)   evropském hospodářském zájmovém sdružení,

o)   evropské společnosti,

p)   evropské družstevní společnosti,

q)   závodu zahraniční osoby nebo odštěpném závodu zahraniční osoby,

r)    odštěpném závodu,

s)   obecně prospěšné společnosti.


ČÁST DRUHÁ

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - NÁLEŽITOSTI FORMULÁŘŮ
HLAVA I - FORMULÁŘE PRO ZÁPIS JEDNOTLIVÝCH SKUTEČNOSTÍ
§ 3 - Obecné náležitosti
§ 4 - Pobočné spolky
§ 5 - Zahraniční pobočný spolek
§ 6 - Odštěpný závod
§ 7 - Závod zahraniční osoby nebo odštěpný závod zahraniční osoby
§ 8 - Výmaz fyzické osoby - podnikatele nebo právnické osoby
§ 9 - Fúze
§ 10 - Rozdělení
§ 11 - Převod jmění na společníka
§ 12 - Změna právní formy
§ 13 - Přeshraniční přeměny
HLAVA II - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Zavřít
MENU