312/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 118 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. října 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. září 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
312

ZÁKON
ze dne 13. září 2013,
kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení


Čl. I

        Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  1 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

        „(1)  Matrika je státní evidence

a)   narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“) a úmrtí fyzických osob na území České republiky,

b)   narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky (dále jen „občan“), a

c)   uzavření manželství, k nimž došlo v cizině, byl-li život snoubence přímo ohrožen15) a nejde-li o občany.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 165/2004 Sb.
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU