311/2013 Sb.Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

Částka: 118 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. října 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. září 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
311

ZÁKON
ze dne 12. září 2013
o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům
některých bytových družstev a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA
K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH
DRUŽSTEV


HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY


§ 1

        Tento zákon upravuje některé podmínky

a)   bezúplatného převodu vlastnického práva k jednotkám nebo skupinovým rodinným domům ve vlastnictví bytových družstev, vzniklých přede dnem 1.  ledna 1992 nebo bytových družstev, která jsou jejich právními nástupci (dále jen „převádějící družstvo“), do vlastnictví oprávněných členů podle tohoto zákona, pokud k tomuto převodu dochází na základě rozhodnutí převádějícího družstva učiněného po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a jde o jednotky vzniklé v domech vystavěných s pomocí státu, poskytnutou podle právních předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě vydaných v období od 26.  května 1959 do 31. prosince 19921) (dále jen „právní předpisy o družstevní bytové výstavbě“) nebo jde o skupinové rodinné domy pořízené podle těchto právních předpisů, a

b)   převodu vlastnického práva k jednotkám ve vlastnictví jiných osob (dále jen „převádějící vlastník“), do vlastnictví oprávněných členů podle tohoto zákona, pokud k tomuto převodu dochází na základě rozhodnutí převádějícího vlastníka učiněného po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o jednotky vzniklé z bytů, nebo zahrnující byty, které byly vystavěny bytovými družstvy uvedenými v písmenu a) s pomocí státu podle právních předpisů o družstevní bytové výstavbě jako nástavby nebo vestavby do stávajících budov jiných vlastníků, aniž se budova stala předmětem podílového spoluvlastnictví tohoto bytového družstva a původního vlastníka budovy, přičemž ve prospěch tohoto bytového družstva vzniklo věcné břemeno váznoucí na budově ve vztahu k těmto bytům podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb. (dále jen „zákon o transformaci družstev“).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV
HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - JEDNOTKA A SKUPINOVÝ RODINNÝ DŮM PŘEVÁDĚNÝ Z VLASTNICTVÍ PŘEVÁDĚJÍCÍHO DRUŽSTVA
§ 3 - Bezúplatnost převodu jednotky a skupinového rodinného domu a vypořádání majetkové účasti člena v družstvu
§ 4 - Jednotka převáděná z vlastnictví převádějícího družstva oprávněnému členovi
§ 5  
§ 6 - Skupinový rodinný dům převáděný z vlastnictví převádějícího družstva oprávněnému členovi
§ 7  
§ 8 - Oprávněný člen pro převod jednotky nebo skupinového rodinného domu z vlastnictví převádějícího družstva
§ 9 - Smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce nebo ke skupinovému rodinnému domu
§ 10 - Povinnosti převádějícího družstva a banky pověřené správou úvěru
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Zástavní právo
§ 14  
HLAVA III - PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTCE VZNIKLÉ Z BYTU NEBO ZAHRNUJÍCÍ BYT VYSTAVĚNÝ NÁSTAVBOU NEBO VESTAVBOU
§ 15 - Rozhodnutí o převodu vlastnického práva k jednotce vzniklé z bytu nebo zahrnující byt vystavěný nástavbou nebo vestavbou
§ 16 - Jednotka vzniklá z bytu nebo zahrnující byt vystavěný nástavbou nebo vestavbou
§ 17 - Oprávněný člen pro nabytí vlastnického práva k jednotce vzniklé z bytu nebo zahrnující byt vystavěný nástavbou nebo vestavbou
§ 18 - Převod vlastnického práva k jednotce vzniklé z bytu nebo zahrnující byt vystavěný nástavbou nebo vestavbou oprávněnému členovi a zánik věcného břemene
HLAVA IV - VZNIK A ZÁNIK SLUŽEBNOSTI BYTU VYSTAVĚNÉHO NÁSTAVBOU NEBO VESTAVBOU
§ 19 - Vznik služebnosti bytu vystavěného nástavbou nebo vestavbou ve prospěch nájemce, jemuž zaniklo členství v bytovém družstvu
§ 20 - Zánik služebnosti bytu vystavěného formou nástavby a vestavby
HLAVA V - POVINNOST K VRÁCENÍ STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTNUTÝCH STÁTEM NA DRUŽSTEVNÍ BYTOVOU VÝSTAVBU
§ 21  
§ 22  
§ 23  
HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VZNIKU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
§ 24  
HLAVA VII - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 25  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
§ 26  
§ 27 - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky
§ 28  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 29  
Zavřít
MENU