307/2013 Sb.Zákon o povinném značení lihu

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. října 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. září 2013 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
307

ZÁKON
ze dne 12. září 2013
o povinném značení lihu


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy


        Tento zákon stanoví

a)   povinné značení lihu ve spotřebitelském balení pro účely správy spotřební daně z lihu,

b)   podmínky nakládání s lihem a

c)   působnost správních orgánů v souvislosti se značením lihu a s nakládáním s lihem.


§ 2

Výkon působnosti


        (1)  Působnost podle tohoto zákona vykonává správce spotřební daně z lihu (dále jen „správce daně“).

        (2)  Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu s výjimkou řízení o správních deliktech.


HLAVA II

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ


§ 3

Daňové území


        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   daňovým územím České republiky území České republiky,

b)   členským státem členský stát Evropské unie a území, které se podle zákona o spotřebních daních považuje za území členského státu Evropské unie,

c)   třetí zemí třetí země a třetí území podle zákona o spotřebních daních.


§ 4

Líh


        Lihem se pro účely tohoto zákona rozumí nedenaturovaný líh podle zákona o lihu včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve výrobcích uvedených pod kódy kombinované nomenklatury 2207 a 2208 podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23.  července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném k 1. lednu 2002, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových lihu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výkon působnosti
HLAVA II - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
§ 3 - Daňové území
§ 4 - Líh
§ 5 - Spotřebitelské balení a jeho druh
§ 6 - Nakládání s lihem
§ 7 - Výroba a přepracování lihu
§ 8 - Konečný prodej lihu
§ 9 - Dovoz a vývoz lihu
ČÁST DRUHÁ - POVINNÉ ZNAČENÍ LIHU
HLAVA I - ZNAČENÍ LIHU A KONTROLNÍ PÁSKA
§ 10 - Povinnost značit líh
§ 11 - Výjimky z povinnosti značit líh
§ 12 - Zákaz značit líh
§ 13 - Kontrolní páska
§ 14 - Způsob značení lihu
§ 15 - Neznačený líh
HLAVA II - REGISTRACE OSOBY POVINNÉ ZNAČIT LÍH
§ 16 - Registrační řízení
§ 17 - Přihláška k registraci
§ 18 - Podmínky registrace
§ 19 - Kauce
§ 20 - Použití kauce
§ 21 - Vhodnost místa značení lihu
§ 22 - Vybavenost sledovacím zařízením
§ 23 - Rozhodnutí o registraci
§ 24 - Změna místa značení lihu, rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím zařízením a dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci
§ 25 - Zrušení registrace na návrh
§ 26 - Zrušení registrace z moci úřední
§ 27 - Zánik registrace
§ 28 - Informační povinnost správce daně
HLAVA III - NAKLÁDÁNÍ S KONTROLNÍMI PÁSKAMI
§ 29 - Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti
§ 30 - Objednávání a prodej kontrolních pásek
§ 31 - Nepřevzetí kontrolních pásek
§ 32 - Zákaz předání kontrolních pásek a zákaz neoprávněného nakládání s kontrolními páskami
§ 33 - Povinnost zajistit dovoz lihu označeného zahraničním dodavatelem
§ 34 - Povinnosti při přepravě kontrolních pásek a při jejich předání zahraničnímu dodavateli
§ 35 - Zajištění ochrany kontrolních pásek
§ 36 - Záznamní povinnost
§ 37 - Inventura kontrolních pásek
§ 38 - Oznamovací povinnost držitele
§ 39 - Vracení kontrolních pásek
§ 40 - Registr kontrolních pásek
ČÁST TŘETÍ - DISTRIBUCE LIHU A NÁKUP LIHU ZA ÚČELEM KONEČNÉHO PRODEJE
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ O DISTRIBUCI LIHU A NÁKUPU LIHU ZA ÚČELEM KONEČNÉHO PRODEJE
§ 41 - Distribuce lihu
§ 42 - Povinnosti při prodeji a nákupu lihu
§ 43 - Oznamovací povinnost distributora lihu
HLAVA II - REGISTRACE DISTRIBUTORA LIHU
§ 44 - Registrační řízení
§ 45 - Přihláška k registraci
§ 46 - Podmínky registrace
§ 47 - Kauce
§ 48 - Použití kauce
§ 49 - Rozhodnutí o registraci
§ 50 - Zrušení registrace na návrh
§ 51 - Zrušení registrace z moci úřední
§ 52 - Zánik registrace
§ 53 - Informační povinnost správce daně
ČÁST ČTVRTÁ - NĚKTERÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O REGISTRACI
§ 54 - Spolehlivost
§ 55 - Prokazování bezúhonnosti
§ 56 - Bezdlužnost
§ 57 - Registr osob povinných značit líh a distributorů lihu
ČÁST PÁTÁ - PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PŘI ZNAČENÍ LIHU A PŘI NAKLÁDÁNÍ S LIHEM
§ 58 - Působnost správních orgánů při značení lihu a při nakládání s lihem
ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I - SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
§ 59 - Správní delikty na úseku nakládání s lihem
§ 60 - Správní delikty na úseku nakládání s kontrolními páskami
§ 61 - Správní delikty na úseku značení lihu a prvotního prodeje nebo jiného převodu lihu
§ 62 - Správní delikty na úseku držení kontrolních pásek
§ 63 - Správní delikty na úseku ochrany kontrolních pásek
§ 64 - Správní delikty na úseku distribuce a konečného prodeje lihu
§ 65 - Zákaz činnosti
HLAVA II - PŘESTUPKY
§ 66 - Přestupky na úseku nakládání s lihem
§ 67 - Přestupky na úseku nakládání s kontrolními páskami
HLAVA III - PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ VĚCI
§ 68 - Propadnutí věci
§ 69 - Zabrání věci
§ 70 - Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech
HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM
§ 71 - Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby
§ 72 - Příslušnost k projednání správního deliktu
§ 73 - Výše a splatnost pokuty
ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 74 - Společné ustanovení
§ 75 - Zmocňovací ustanovení
§ 76 - Přechodná ustanovení o registraci
§ 77 - Přechodná ustanovení o lihu a kontrolních páskách
§ 78 - Přechodná ustanovení o řízení o správních deliktech
§ 79 - Zrušovací ustanovení
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 80  
Zavřít
MENU