304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Částka: 116 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. září 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. září 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
304

ZÁKON
ze dne 12. září 2013
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB


HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY

§ 1

Veřejné rejstříky

        (1)  Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík“) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

        (2)  Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách (dále jen „zapsaná osoba“).

        (3)  Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy.

        (4)  Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Veřejný rejstřík vede soud (dále jen „rejstříkový soud“).


§ 2

Rejstříkový soud

        (1)  Rejstříkový soud vede pro každou zapsanou osobu, odštěpný závod jejího obchodního závodu (dále jen „závod“), závod zahraniční osoby nebo její odštěpný závod a pobočný spolek nebo jinou obdobnou organizační jednotku zahraničního spolku vyvíjejícího činnost na území České republiky zvláštní vložku. Součástí veřejného rejstříku je sbírka listin.

        (2)  Rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho změnu nebo výmaz (dále jen „zápis“), jakož i uložení listin, včetně listin v elektronické podobě (dále jen „listina“) do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY
§ 1 - Veřejné rejstříky
§ 2 - Rejstříkový soud
§ 3 - Princip formální publicity
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Princip materiální publicity
§ 9  
§ 10 - Účinky zveřejnění zápisu nebo usnesení o zamítnutí zápisu člena orgánu právnické osoby
HLAVA II - NÁVRH NA ZÁPIS
§ 11 - Návrh na zápis a souhlas zapisovaných osob
§ 12  
§ 13 - Předpoklady zápisu
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Formuláře návrhu na zápis
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Podoba návrhu na zápis
§ 23  
§ 24  
HLAVA III - VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY A SKUTEČNOSTI DO NICH ZAPISOVANÉ
Díl 1 - Skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku
§ 25  
Díl 2 - Spolkový rejstřík
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Doplňující skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku
§ 30 - Skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku o zahraničním pobočném spolku
Díl 3 - Nadační rejstřík
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Doplňující skutečnosti zapisované do nadačního rejstříku
Díl 4 - Rejstřík ústavů
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Doplňující skutečnosti zapisované do rejstříku ústavů
Díl 5 - Rejstřík společenství vlastníků jednotek
§ 39  
§ 40  
§ 41  
Díl 6 - Obchodní rejstřík
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48 - Doplňující skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku
§ 49 - Skutečnosti zapisované o zahraniční osobě
§ 50  
§ 51 - Skutečnosti zapisované o odštěpném závodu
Díl 7 - Rejstřík obecně prospěšných společností
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Doplňující skutečnosti zapisované do rejstříku obecně prospěšných společností
Díl 8 - Přeměna právnické osoby
§ 55 - Zápis fúze právnické osoby
§ 56  
§ 57 - Zápis převodu jmění na společníka právnické osoby
§ 58 - Zápis rozdělení právnické osoby
§ 59  
§ 60  
§ 61 - Zápis změny právní formy právnické osoby
§ 62 - Návrh na zápis přeměny právnické osoby a zápis přeměny
§ 63  
§ 64  
Díl 9 - Zápis zrušení a likvidace právnické osoby a dalších skutečností
§ 65  
HLAVA IV - SBÍRKA LISTIN
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69 - Sbírka listin u zahraničních osob
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73 - Jazykové verze listin ve sbírce listin
§ 74  
ČÁST DRUHÁ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU
§ 75 - Příslušnost rejstříkového soudu
§ 76  
§ 77 - Působnost státního zastupitelství
§ 78 - Zahájení rejstříkového řízení
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84 - Účastníci řízení
§ 85 - Přerušení řízení
§ 86 - Odmítnutí návrhu na zápis
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90 - Přezkum návrhu na zápis
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96 - Rozhodnutí o návrhu na zápis a jeho provedení
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102 - Vyrozumění o zápisu
§ 103  
§ 104 - Následky porušení povinnosti předložit listiny
§ 105  
§ 106  
§ 107 - Následky porušení povinností ve vztahu k obchodním listinám a internetovým stránkám společnosti
ČÁST TŘETÍ - ZÁPIS NOTÁŘEM
§ 108 - Předpoklady zápisu notářem
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113 - Provedení zápisu notářem
§ 114  
§ 115  
§ 116  
§ 117 - Obrana proti zápisu notářem
§ 118 - Povaha zápisu notářem
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 119  
§ 120  
§ 121  
§ 122  
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129 - Zrušovací ustanovení
§ 130 - Účinnost
Zavřít
MENU