300/2013 Sb.Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)

Částka: 115 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. září 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. srpna 2013 Nabývá účinnosti: 1. října 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
300

ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013
o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

VOJENSKÁ POLICIE


HLAVA I

POSTAVENÍ VOJENSKÉ POLICIE


§ 1

        Vojenská policie v rozsahu vymezeném tímto zákonem plní úkoly policejní ochrany Ministerstva obrany (dále jen „ministerstvo“), ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo. Vojenská policie je součástí ministerstva.


HLAVA II

PŮSOBNOST VOJENSKÉ POLICIE


§ 2

        Vojenská policie působí na území České republiky a při plnění úkolů policejní ochrany ozbrojených sil na území jiných států, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak.


§ 3

        Vojenská policie působí vůči

a)   vojákům v činné službě (dále jen „voják“),

b)   osobám, které se nacházejí ve vojenských objektech a v prostoru, kde ozbrojené síly plní své úkoly nebo kde se koná vojenské cvičení nebo kde je zajišťována bezpečnost chráněné osoby (dále jen „chráněný objekt“),

c)   osobám, které jsou podezřelé, že spáchaly nebo páchají trestné činy nebo přestupky proti vojákům ve vojenském objektu nebo prostoru, kde ozbrojené síly plní své úkoly nebo kde se koná vojenské cvičení, nebo trestné činy nebo přestupky spolu s vojáky nebo proti vojenskému objektu, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo, pokud tento zákon nestanoví jinak.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VOJENSKÁ POLICIE
HLAVA I - POSTAVENÍ VOJENSKÉ POLICIE
§ 1  
HLAVA II - PŮSOBNOST VOJENSKÉ POLICIE
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
HLAVA III - ŘÍZENÍ A ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE
§ 6  
§ 7  
HLAVA IV - POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ VOJENSKÉ POLICIE A VOJENSKÉHO POLICISTY
Díl 1 - Povinnosti a oprávnění Vojenské policie
§ 8 - Oprávnění k držení a používání nebezpečných látek a věcí
§ 9 - Oprávnění při dohledu nad bezpečností provozu vozidel
Díl 2 - Nakládání s informacemi
§ 10 - Obecná ustanovení o zpracování informací a osobních údajů Vojenskou policií
§ 11 - Pořizování záznamů
§ 12 - Oprávnění požadovat informace z informačních systémů
§ 13 - Oprávnění zpracovávat osobní údaje
§ 14 - Zpracování osobních údajů při předcházení a odhalování trestné činnosti
§ 15 - Zpracování osobních údajů při pátrání po vojácích
§ 16 - Zveřejňování osobních údajů
§ 17 - Prověřování potřebnosti dalšího zpracování osobních údajů
§ 18 - Informování o osobních údajích a oprava nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů
§ 19 - Předávání nebo zpřístupňování osobních údajů
§ 20 - Zpracování osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie
Díl 3 - Povinnosti vojenského policisty
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
Díl 4 - Oprávnění vojenského policisty
§ 26 - Oprávnění požadovat vysvětlení
§ 27 - Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
§ 28  
§ 29 - Zajištění
§ 30 - Připoutání
§ 31 - Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby
§ 32 - Policejní cely
§ 33 - Zákaz vstupu na určená místa
§ 34 - Bezpečnost chráněného objektu
§ 35 - Zastavování a prohlídka dopravních prostředků
§ 36 - Zajišťování bezpečnosti chráněných osob
§ 37 - Ochrana vojenské letecké dopravy
§ 38 - Vojenský zkušební komisař řidičů
Díl 5 - Šetření přestupků
§ 39  
§ 40  
Díl 6 - Získávání poznatků o trestné činnosti
§ 41 - Získávání poznatků
§ 42 - Nástrahové prostředky a zabezpečovací technika
§ 43 - Zvláštní finanční prostředky
Díl 7 - Použití donucovacích prostředků a zbraně
§ 44 - Obecné ustanovení
§ 45 - Donucovací prostředky
§ 46 - Použití zbraně
§ 47 - Povinnosti vojenského policisty po použití donucovacího prostředku a zbraně
§ 48 - Zákrok pod jednotným velením
§ 49 - Zvláštní omezení
HLAVA V - OCHRANA NÁZVU, SYMBOLŮ A ZNAKU VOJENSKÉ POLICIE
§ 50  
HLAVA VI - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 51 - Přestupky
§ 52 - Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 53 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA VII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 54 - Náhrada škody
§ 55 - Zmocňovací ustanovení
§ 56 - Vztahy Vojenské policie k právnickým a fyzickým osobám
§ 57  
§ 58 - Dokumentace
HLAVA VIII - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 59  
§ 60  
HLAVA IX - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 61  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 62  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
§ 63  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o silničním provozu
§ 64  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 65  
Zavřít
MENU