280/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. září 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. srpna 2013 Nabývá účinnosti: 1. října 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
280

ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013,
kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů


Čl. I

        Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

        1.  V § 6 odst. 1 se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „nebo zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,“.

        2.  V § 7 odst. 1 písm. a), b) a c) se za slova „jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou“ doplňují slova „nebo stavbou pro bydlení“.

        3.  V § 8 se vkládá nový odstavec  1, který zní:

        „(1)  V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce, kterým by zamýšlená stavba nebyla stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení, je obec povinna zemědělský pozemek převést zpět za stejných podmínek, za jakých byl na obec převeden, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci změny územního plánu nebo změny regulačního plánu nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže nebude možné pozemek převést zpět, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, je obec povinna ve stejné lhůtě poskytnout Státnímu pozemkovému úřadu finanční náhradu ve výši ceny pozemku zjištěné podle cenového předpisu18) platného ke dni uzavření smlouvy, podle které byl pozemek obci převeden. Totéž platí i v případech, kdy došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce podle § 7 odst. 1 písm. e) a pozemek nebyl k realizaci zeleně využit.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna lesního zákona
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ  
Čl. IV - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU