279/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. září 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. srpna 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
279

ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013,
kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském


Čl. I

        Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1, § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 6 odst. 1, § 6 odst. 9 a § 11 se slova „zvláštních zákonů4)“ nahrazují slovy „zvláštních zákonů4) , 20)“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

_______________________________
4)
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. II  
Čl. III - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna chemického zákona
Čl. X  
Čl. XI - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. XII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o veterinární péči
Čl. XV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o krmivech
Čl. XVI  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o hnojivech
Čl. XVII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XX  
Zavřít
MENU