277/2013 Sb.Zákon o směnárenské činnosti

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. září 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. srpna 2013 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
277

ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013
o směnárenské činnosti


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka a další podmínky provozování směnárenské činnosti.


§ 2

Vymezení pojmů

        (1)  Směnárenským obchodem je obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu.

        (2)  Směnárenskou činností je soustavná činnost provozovaná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, která spočívá v provádění směnárenských obchodů.


§ 3

Osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost

        Provozovat směnárenskou činnost mohou pouze

a)   banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank,

b)   spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních družstev,

c)   směnárníci (§ 4) a

d)   Česká národní banka za podmínek stanovených zákonem upravujícím působnost České národní banky.


ČÁST DRUHÁ

SMĚNÁRNÍK


§ 4

Základní ustanovení

        Směnárník je ten, kdo je oprávněn provozovat směnárenskou činnost na základě povolení k činnosti směnárníka uděleného Českou národní bankou.


§ 5

Registr směnárníků

        (1)  Zřizuje se registr směnárníků, který spravuje a provozuje Česká národní banka. Registr směnárníků je veden v elektronické podobě.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost
ČÁST DRUHÁ - SMĚNÁRNÍK
§ 4 - Základní ustanovení
§ 5 - Registr směnárníků
§ 6 - Povolení k činnosti směnárníka
§ 7 - Zápis do registru směnárníků
§ 8 - Změna údajů
§ 9 - Zánik a odnětí povolení k činnosti směnárníka
ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI OSOBY OPRÁVNĚNÉ PROVOZOVAT SMĚNÁRENSKOU ČINNOST
§ 10 - Provozovna
§ 11 - Kurzovní lístek
§ 12 - Jiné podmínky směny
§ 13 - Informace před provedením směnárenského obchodu
§ 14 - Doklad o provedení směnárenského obchodu
§ 15 - Informační povinnost vůči České národní bance
§ 16 - Dokumenty a záznamy
ČÁST ČTVRTÁ - DOHLED
§ 17 - Výkon dohledu
§ 18 - Opatření k nápravě
§ 19 - Pořádková pokuta
ČÁST PÁTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 20 - Přestupky
§ 21 - Správní delikt směnárníka
§ 22 - Správní delikty provozovatele
§ 23 - Další správní delikty
§ 24 - Společná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 25 - Rozklad
§ 26 - Zmocnění
§ 27 - Přechodná ustanovení
§ 28 - Účinnost
Zavřít
MENU