273/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 105 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. září 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. srpna 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
273

ZÁKON
ze dne 22. srpna 2013,
kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o návykových látkách


Čl. I

        Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 50/2013 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu zní:


㤠1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje

a)   zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,

b)   zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, s přípravky obsahujícími návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prekursory drog1) (dále jen „uvedená látka kategorie  1“) a léčivými přípravky obsahujícími uvedenou látku kategorie 1, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi a

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o návykových látkách
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU