256/2013 Sb.Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. srpna 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. srpna 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
256

ZÁKON
ze dne 8. srpna 2013
o katastru nemovitostí (katastrální zákon)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Katastr nemovitostí

        (1)  Katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost“) vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

        (2)  Katastr je zdrojem informací, které slouží

a)   k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické,

b)   pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a).


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků,

b)   parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Katastr nemovitostí
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Předmět evidence
§ 4 - Obsah katastru
§ 5 - Katastrální operát
ČÁST DRUHÁ - ZÁPIS PRÁV DO KATASTRU
§ 6 - Základní ustanovení
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Vklad
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Záznam
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Poznámka
§ 23  
§ 24 - Poznámka spornosti zápisu
§ 25  
§ 26  
§ 27  
ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KATASTRU
§ 28 - Zápis jiných údajů do katastru
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Lhůty pro zápis do katastru
§ 34 - Ukládání úplného znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti
§ 35 - Revize údajů katastru
§ 36 - Oprava chyby v katastrálním operátu
§ 37 - Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných
§ 38 - Povinnosti obcí
§ 39 - Povinnosti orgánů veřejné moci
§ 40 - Obnova katastrálního operátu
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Zeměměřické činnosti a geometrické plány
§ 48  
§ 49  
§ 50 - Změna údajů o geometrickém a polohovém určení
§ 51 - Závaznost údajů katastru
§ 52 - Veřejnost katastru
§ 53  
§ 54  
§ 55 - Poskytování údajů z katastru
§ 56  
ČÁST ČTVRTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 57  
§ 58  
§ 59  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68 - Účinnost
Zavřít
MENU