244/2013 Sb.Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Částka: 096 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. srpna 2013 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 24. července 2013 Nabývá účinnosti: 19. srpna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
244

VYHLÁŠKA
ze dne 24. července 2013
o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech


        Česká národní banka stanoví podle § 20 odst. 5, § 22 odst. 6, § 30 odst. 5, § 47 odst. 5, § 49 odst. 4, § 58 odst. 3, § 196 odst. 2, § 234 odst. 6, § 238 odst. 4, § 291 odst. 3, § 389 odst. 3, § 405 odst. 3, § 478 a § 638 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a podrobněji upravuje

a)   požadavky na kvalitativní kritéria řídicího a kontrolního systému obhospodařovatele a administrátora investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu v rozsahu, který neupravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady, upravující správce alternativních investičních fondů2), podle § 20 odst. 5 a § 47 odst. 5 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“),

b)   postupy pro určení reálné hodnoty majetku a dluhů investičního fondu podle § 196 odst. 2 zákona,

c)   požadavky na kvalitativní kritéria postupů, pravidel, zásad a povinností v rámci pravidel jednání obhospodařovatele a administrátora investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu v rozsahu, který neupravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady, upravující správce alternativních investičních fondů2), podle § 22 odst. 6 a § 49 odst. 4 zákona,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM OBHOSPODAŘOVATELE A ADMINISTRÁTORA INVESTIČNÍHO FONDU NEBO ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU
HLAVA I - ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM OBHOSPODAŘOVATELE A ADMINISTRÁTORA STANDARDNÍHO FONDU NEBO ZAHRANIČNÍHO STANDARDNÍHO FONDU
Díl 1 - Obecné požadavky
§ 3 - Základní požadavky na řídicí a kontrolní systém [K § 20 odst.  1 písm.  a) a § 47 odst.  1 písm.  a) zákona]
§ 4 - Zajištění výkonu jednotlivých činností jinou osobou [K § 20 odst.  1 písm.  a) a § 47 odst.  1 písm.  a) zákona]
§ 5 - Organizace výkonu činnosti [K § 20 odst.  1 písm.  b) a § 47 odst.  1 písm.  b) zákona]
§ 6 - Řízení střetu zájmů a neslučitelnost funkcí [K § 20 odst.  1 písm.  b) a § 47 odst.  1 písm.  b) zákona]
§ 7 - Kontrolní orgán [K § 20 odst.  1 písm.  b) a § 47 odst.  1 písm.  b) zákona]
§ 8 - Řídící orgán[K § 20 odst.  1 písm.  b) a § 47 odst.  1 písm.  b) zákona]
§ 9 - [K § 20 odst.  1 písm.  b) a § 47 odst.  1 písm.  b) zákona]
§ 10 - [K § 20 odst.  1 písm.  b) a § 47 odst.  1 písm.  b) zákona]
§ 11 - Informace a komunikace[K § 20 odst.  1 písm.  b) a § 47 odst.  1 písm.  b) zákona]
§ 12 - [K § 20 odst.  1 písm.  b) a § 47 odst.  1 písm.  b) zákona]
§ 13 - Zajišťování informací pro účely výkonu dohledu [K § 20 odst.  1 písm.  b) a § 47 odst.  1 písm.  b) zákona]
§ 14 - Základní požadavky na systém řízení rizik [K § 20 odst.  1 písm.  c) a § 47 odst.  1 písm.  c) zákona]
§ 15 - Strategie řízení rizik [K § 20 odst.  1 písm.  c) a § 47 odst.  1 písm.  c) zákona]
§ 16 - Řízení rizik [K § 20 odst.  1 písm.  c) zákona]
§ 17 - Základní požadavky na vnitřní kontrolu [K § 20 odst.  1 písm.  d) bod 1 a § 47 odst.  1 písm.  d) bod 1 zákona]
§ 18 - Compliance [K § 20 odst.  1 písm.  d) bod 2 a § 47 odst.  1 písm.  d) bod 2 zákona]
§ 19 - Vnitřní audit [K § 20 odst.  1 písm.  d) bod 3 a § 47 odst.  1 písm.  d) bod 3 zákona]
Díl 2 - Další požadavky na řídicí a kontrolní systém
§ 20 - Záznamy komunikace [K § 20 odst.  1 písm.  a) a § 47 odst.  1 písm.  b) zákona]
§ 21 - Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací [K § 47 odst.  2 písm.  d) a § 49 odst.  3 písm.  e) zákona]
§ 22 - Osobní obchody [K § 20 odst.  2 písm.  m) a § 22 odst.  2 písm.  d) zákona]
§ 23 - Zásady pro výkon hlasovacích práv [K § 20 odst.  2 písm.  m) a § 22 odst.  2 písm.  i) zákona]
§ 24 - Evidence o obchodech týkajících se majetku obhospodařovaného standardního fondu a zahraničního standardního fondu [K § 20 odst.  2 písm.  i) zákona]
§ 25 - Evidence o upisování, vydávání a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných standardním fondem a zahraničním standardním fondem [K § 47 odst.  2 písm.  j) zákona]
§ 26 - Zjišťování a řízení střetu zájmů [K § 20 odst.  2 písm.  c) a § 47 odst.  2 písm.  c) zákona]
§ 27 - Zjišťování a posuzování střetu zájmů [K § 20 odst.  2 písm.  c) a § 47 odst.  2 písm.  c) zákona]
§ 28 - Řízení podstatného střetu zájmů [K § 20 odst.  2 písm.  c) a § 47 odst.  2 písm.  c) zákona]
HLAVA II - ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM OBHOSPODAŘOVATELE OPRÁVNĚNÉHO PŘESÁHNOUT ROZHODNÝ LIMIT A ADMINISTRÁTORA JÍM OBHOSPODAŘOVANÝCH SPECIÁLNÍCH FONDŮ, FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A SROVNATELNÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIČNÍCH FONDŮ
§ 29 - Obecné pokyny a zvolené uznávané standardy [K § 20 odst.  1 písm.  a) a § 47 odst.  1 písm.  a) zákona]
§ 30 - Střet zájmů [K § 20 odst.  1 písm.  b) a § 47 odst.  1 písm.  b) zákona]
§ 31 - Řízení rizik [K § 20 odst.  1 písm.  c) zákona a § 47 odst.  1 písm.  c) zákona]
§ 32 - Systém odměňování [K § 20 odst.  2 písm.  j) zákona]
§ 33 - Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací podílníků a akcionářů [K § 47 odst.  2 písm.  d) zákona]
ČÁST TŘETÍ - OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A DLUHŮ INVESTIČNÍHO FONDU
§ 34 - Stanovení reálné hodnoty ve zvláštních případech [K § 196 odst.  2 zákona]
ČÁST ČTVRTÁ - PRAVIDLA JEDNÁNÍ
§ 35 - Analýza ekonomické výhodnosti obchodů [K § 22 odst.  1 a odst.  2 písm.  c) zákona]
§ 36 - Informování o provedeném pokynu [K § 49 odst.  2 písm.  a) a odst.  3 písm.  a) zákona]
§ 37 - Provádění obchodů za nejlepších podmínek [K § 22 odst.  2 písm.  e) a odst.  3 písm.  f) zákona]
§ 38  
§ 39 - Zpracování obchodů [K § 22 odst.  2 písm.  f) zákona]
§ 40 - Sdružování obchodů [K § 22 odst.  2 písm.  g) zákona]
§ 41 - Pobídka [K § 22 odst.  2 písm.  h) a odst.  3 písm.  g) a k § 49 odst.  2 písm.  b) a odst.  3 písm.  f) zákona]
ČÁST PÁTÁ - PRAVIDELNÉ ZPRÁVY A SDĚLENÍ
§ 42 - Výroční a pololetní zpráva (K § 234 odst.  6, § 238 odst.  4, § 291 odst.  3, § 478 zákona)
§ 43 - Sdělení o splynutí nebo sloučení (K § 389 odst.  3 a § 405 odst.  3 zákona)
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Jazyky poskytování a uveřejňování informací [K § 307 odst.  4 písm.  b) a odst.  5 písm.  b) a § 638 odst.  3 zákona]
ČÁST ŠESTÁ - PRAVIDLA PRO URČENÍ VÝŠE KAPITÁLU
§ 47 - Pravidla pro určení výše kapitálu investiční společnosti (K § 30 odst.  5 zákona)
§ 48 - Pravidla pro určení výše kapitálu samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby s povolením České národní banky a hlavního administrátora (K § 30 odst.  5 a § 58 odst.  3 zákona)
ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 49 - Účinnost
Příloha č. 1 - Systém odměňování některých osob [K § 20 odst. 2 písm. j) zákona]
Příloha č. 2 - Výroční zpráva fondu kolektivního investování
Příloha č. 3 - Rozsah sdělení o splynutí nebo o sloučení standardního fondu
Zavřít
MENU