243/2013 Sb.Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

Částka: 095 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. srpna 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 31. července 2013 Nabývá účinnosti: 19. srpna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
243

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. července 2013
o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování


        Vláda nařizuje podle § 215 odst. 2 a § 284 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY


§ 1

        (1)  Toto nařízení zapracovává právní předpisy Evropské unie1), zohledňuje obecné pokyny evropského orgánu dohledu2) a upravuje pro standardní fond požadavky na kvalitativní kritéria

a)   pravidel pro skladbu majetku tohoto fondu3), spočívající ve vymezení

1.   majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění tohoto fondu, a

2.   investičních limitů, které je nutno dodržovat ve vztahu k majetkovým hodnotám podle bodu 1, včetně investičních limitů při kopírování složení indexu akcií nebo indexu dluhopisů4),

b)   pravidel pro přijetí úvěru nebo zápůjčky na účet tohoto fondu, včetně limitů pro míru využití pákového efektu5), využívá-li pákový efekt6),

c)   pravidel pro použití majetku tohoto fondu k poskytnutí úvěru, zápůjčky nebo daru, k zajištění dluhu jiné osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s obhospodařováním tohoto fondu, včetně toho,

1.   zda lze majetek tohoto fondu použít k poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, které nesouvisí s jeho obhospodařováním, a

2.   zda lze majetek tohoto fondu použít k poskytnutí daru, k zajištění dluhu jiné osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s jeho obhospodařováním,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - STANDARDNÍ FOND
HLAVA I - SKLADBA MAJETKU
Díl 1 - Majetkové hodnoty
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Investiční cenný papír
§ 4 - Investiční cenný papír obsahující derivát
§ 5 - Nástroj peněžního trhu přijatý k obchodování
§ 6 - Nástroj peněžního trhu nepřijatý k obchodování
§ 7 - Užití právních domněnek při nabývání nástrojů peněžního trhu
§ 8 - Nástroj peněžního trhu obsahující derivát
§ 9 - Jiný nástroj peněžního trhu
§ 10 - Cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydaný fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem
§ 11 - Investiční akcie k jinému podfondu téhož standardního fondu
§ 12 - Finanční derivát přijatý k obchodování
§ 13 - Finanční derivát nepřijatý k obchodování
§ 14 - Užití právních domněnek při sjednávání finančních derivátů
§ 15 - Pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně
§ 16 - Majetek samosprávného investičního fondu netvořící součást majetku z investiční činnosti
Díl 2 - Investiční limity
§ 17 - Limity u investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu
§ 18 - Limity u akcií
§ 19 - Limity z celkové jmenovité hodnoty nebo z celkového počtu investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu
§ 20 - Limity u cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných státy, územními samosprávnými celky a některými mezinárodními finančními organizacemi
§ 21 - Limity u cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem
§ 22 - Limity u finančních derivátů
§ 23 - Limity u pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně
§ 24 - Limity při kopírování složení finančního indexu
§ 25 - Společná ustanovení
Díl 3 - Úvěry, zápůjčky, dary a některé dluhy
§ 26 - Přijetí úvěru nebo zápůjčky
§ 27 - Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky
§ 28 - Poskytnutí daru, zajištění dluhu jiné osoby nebo úhrada dluhu nesouvisejícího s obhospodařováním
Díl 4 - Uzavírání smluv o prodeji investičních nástrojů, které standardní fond nemá ve svém majetku, nebo které má na čas přenechány
§ 29  
HLAVA II - TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ STANDARDNÍHO FONDU, SNIŽOVÁNÍ RIZIKA PLYNOUCÍHO Z POUŽITÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A MĚŘENÍ RIZIKA
§ 30 - Techniky k obhospodařování standardního fondu
§ 31 - Repo obchod
§ 32 - Repo
§ 33 - Reverzní repo
§ 34 - Snižování rizika z použití finančních derivátů
§ 35 - Výpočet celkové expozice standardního fondu
§ 36 - Standardní závazková metoda
§ 37  
§ 38  
§ 39 - Metoda hodnoty v riziku (VaR)
§ 40  
§ 41 - Zpětné testování
§ 42 - Stresové testování
§ 43 - Model relativní rizikové hodnoty
§ 44 - Limity u celkové expozice
ČÁST TŘETÍ - SPECIÁLNÍ FOND
HLAVA I - SKLADBA MAJETKU
Díl 1 - Majetkové hodnoty
Oddíl 1 - Obecná ustanovení
§ 45 - Základní ustanovení
§ 46 - Investiční cenné papíry
§ 47 - Cenné papíry a zaknihované cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem
§ 48 - Nástroje peněžního trhu
§ 49 - Finanční deriváty a komoditní deriváty
§ 50 - Pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně
Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení pro fond nemovitostí
§ 51 - Fond nemovitostí
§ 52 - Nabytí nemovitosti
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56 - Zatížení nemovitosti
§ 57 - Účast v nemovitostní společnosti
§ 58  
§ 59  
Díl 2 - Investiční limity
§ 60 - Limity u investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu
§ 61 - Limity z celkové jmenovité hodnoty a z celkového počtu investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu
§ 62 - Zajištění poskytnuté jiné smluvní straně
§ 63 - Limity u cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem
§ 64 - Limity ve vztahu k fondovému kapitálu nebo srovnatelné veličině
§ 65 - Limity u finančních a komoditních derivátů
§ 66 - Limity na pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně
§ 67 - Limity u komodit
§ 68 - Limity u nemovitostí
§ 69 - Limity u účastí v nemovitostní společnosti
§ 70 - Společná ustanovení
Díl 3 - Úvěry, zápůjčky, dary a některé dluhy
§ 71 - Základní ustanovení
§ 72 - Přijetí úvěru nebo zápůjčky
§ 73 - Přijetí úvěru nebo zápůjčky na účet fondu nemovitostí
§ 74 - Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky
§ 75 - Poskytnutí daru, zajištění dluhu jiné osoby nebo úhrada dluhu nesouvisejícího s obhospodařováním
Díl 4 - Uzavírání smluv o prodeji investičních nástrojů a komodit, které speciální fond nemá ve svém majetku, nebo které má na čas přenechány
§ 76  
HLAVA II - TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ SPECIÁLNÍHO FONDU, SNIŽOVÁNÍ RIZIKA Z POUŽITÍ FINANČNÍCH A KOMODITNÍCH DERIVÁTŮ A MĚŘENÍ RIZIKA
§ 77 - Techniky k obhospodařování speciálního fondu a měření rizika
§ 78 - Snižování rizika z použití finančních a komoditních derivátů
ČÁST ČTVRTÁ - FOND PENĚŽNÍHO TRHU
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 79 - Fond peněžního trhu
§ 80 - Krátkodobý fond peněžního trhu
HLAVA II - SKLADBA MAJETKU
§ 81 - Základní ustanovení
§ 82 - Nástroje peněžního trhu
§ 83  
§ 84 - Cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydávané fondem peněžního trhu
§ 85 - Finanční deriváty
§ 86 - Pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně
HLAVA III - VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST A VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST
§ 87 - Vážená průměrná splatnost
§ 88 - Vážená průměrná životnost
§ 89 - Společné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ
HLAVA I - SKLADBA MAJETKU
§ 90 - Investiční limity
§ 91 - Investiční limity u fondu kvalifikovaných investorů investujícího do nemovitostí nebo účastí v nemovitostních společnostech
§ 92 - Společná ustanovení k investičním limitům
§ 93 - Výjimky z investičních limitů
§ 94 - Limity pro míru využití pákového efektu a pravidla pro poskytnutí investičních nástrojů jako zajištění
§ 95 - Uzavírání smluv o prodeji investičních nástrojů a komodit, které fond kvalifikovaných investorů nemá ve svém majetku, nebo které má na čas přenechány
HLAVA II - TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ
§ 96  
§ 97  
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 98 - Rozšíření použití pojmu „majetek investičního fondu“ a pojmu „nemovitost“
§ 99 - Přechodná ustanovení
§ 100 - Účinnost
Zavřít
MENU