242/2013 Sb.Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě

Částka: 095 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. srpna 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. července 2013 Nabývá účinnosti: 19. srpna 2013
Platnost předpisu: Ano (od 29. května 2022 zrušen předpisem 96/2022 Sb.) Pozbývá platnosti: 29. května 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
242

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. července 2013
o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení
a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě        Vláda nařizuje podle § 225 odst. 3, § 230 odst. 2 a § 232 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje ve vztahu ke speciálnímu fondu

a)   náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací (dále jen „sdělení“),

b)   podmínky a způsob průběžné aktualizace sdělení a lhůty pro jeho uveřejňování,

c)   podmínky, za kterých lze statut speciálního fondu (dále jen „statut“) a sdělení poskytnout investorovi na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, a

d)   podmínky, za kterých lze statut a sdělení poskytnout pouze na internetových stránkách speciálního fondu.


ČÁST DRUHÁ

OBECNÉ POŽADAVKY


§ 2

Obsah sdělení

        Sdělení může obsahovat pouze údaje a informace, které toto nařízení stanoví nebo připouští.


§ 3

Struktura sdělení

        (1)  Sdělení se označí názvem „Klíčové informace pro investory“.

        (2)  Sdělení se člení na 8 částí odpovídajících jednotlivým písmenům tohoto odstavce a jejich pořadí, přičemž jednotlivé části sdělení obsahují údaje a informace v rozsahu vyplývajícím z jednotlivých paragrafů části třetí tohoto nařízení; jednotlivé části sdělení obsahují tyto údaje a informace:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
§ 2 - Obsah sdělení
§ 3 - Struktura sdělení
§ 4 - Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení
§ 5 - Náležitosti listinné podoby sdělení
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
§ 6 - Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi
§ 7 - Investiční strategie
§ 8 - Rizikový profil
§ 9 - Poplatky a náklady speciálního fondu
§ 10 - Historická výkonnost
§ 11 - Historická výkonnost v případě změny investiční strategie
§ 12 - Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace
§ 13 - Informace o povolení k činnosti
§ 14 - Údaj o uveřejnění
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
§ 15 - Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů
§ 16 - Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí
§ 17 - Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu
§ 18 - Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
§ 19 - Aktualizace sdělení
§ 20 - Uveřejnění aktualizovaného sdělení
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
§ 21 - Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu
§ 22 - Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 23 - Přechodné ustanovení
§ 24 - Zrušovací ustanovení
§ 25 - Účinnost
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
Zavřít
MENU