234/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. srpna 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. června 2013 Nabývá účinnosti: 1. října 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
234

ZÁKON
ze dne 26. června 2013,
kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pohonných hmotách


Čl. I

        Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písmeno j) zní:

„j)   distributorem pohonných hmot osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou

1.   prodeje pohonných hmot z čerpací stanice,

2.   prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.“.

        2.  § 4a a 4b se včetně nadpisů zrušují.

        3.  Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:


㤠5a

        Distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice je povinen na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze

a)   od osoby registrované jako distributor pohonných hmot, nebo

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pohonných hmotách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU