232/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. srpna 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. června 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
232

ZÁKON
ze dne 26. června 2013,
kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů
významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin


Čl. I

        Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“ a za slovo „stanoví“ se vkládají slova „zásady ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU