227/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. srpna 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. června 2013 Nabývá účinnosti: 1. července 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
227

ZÁKON
ze dne 20. června 2013,
kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o České národní bance
Čl. I

        Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  2 zní:

        „(2)  Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze.“.

        2.  V § 1 odst. 3 se slovo „zvláštními“ nahrazuje slovem „jinými“.

        3.  V § 1 se odstavec  4 zrušuje.

        4.  Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 zní:

㤠1a

        Česká národní banka je součástí Evropského systému centrálních bank podle Smlouvy o fungování Evropské unie20) a podle Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „Statut“)21) a podílí se na plnění cílů a úkolů Evropského systému centrálních bank.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České národní bance
Čl. I  
HLAVA I - VÝKAZNICTVÍ
HLAVA II - STATISTIKA
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bankách
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Čl. II  
Zavřít
MENU