226/2013 Sb.Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. srpna 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. června 2013 Nabývá účinnosti: 1. září 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
226

ZÁKON
ze dne 20. června 2013
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) centrální evidenci systémů náležité péče za účelem kontroly uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků2) vyrobených z tohoto dřeva (dále jen „centrální evidence“) na trh hospodářskými subjekty3), stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a sankce za správní delikty v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   domácí lesní produkcí dřevo vytěžené v lesích4) na území České republiky a dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva,

b)   ostatní produkcí dřevo a dřevařské výrobky pocházející z jiné než domácí lesní produkce; ostatní produkcí se rozumí také dřevo a dřevařské výrobky pocházející ze dřevin rostoucích a vytěžených mimo les5),

c)   nezákonně vytěženým dřevem z produkce podle písmene a) dřevo vytěžené v rozporu s lesním zákonem6) nebo jiným právním předpisem upravujícím těžbu dřeva7).


§ 3

Centrální evidence

        (1)  Centrální evidence slouží k potřebám kontroly systému náležité péče8) u hospodářských subjektů a je informačním systémem veřejné správy9), který obsahuje informace

a)   poskytované hospodářskými subjekty ze svých systémů náležité péče pro účely provádění kontrol,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Centrální evidence
§ 4 - Orgány státní správy
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Příslušné orgány
§ 10 - Pověřená osoba
§ 11 - Systém náležité péče
§ 12 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 13 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 14 - Účinnost
Zavřít
MENU