220/2013 Sb.Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Částka: 088 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. července 2013 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 22. července 2013 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
220

VYHLÁŠKA
ze dne 22. července 2013
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek


        Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. w):ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování.


§ 2

Působnost

        Tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky, které jsou organizačními složkami státu, státními fondy, územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, Regionálními radami regionů soudržnosti nebo příspěvkovými organizacemi.


§ 3

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   schvalovanou účetní závěrkou účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni účetní jednotkou, jejíž účetní závěrka podléhá schvalování podle jiného právního předpisu1),

b)   dotčenou účetní jednotkou účetní jednotka uvedená v § 2, jejíž účetní závěrka je schvalována,

c)   schvalujícím orgánem orgán účetní jednotky oprávněný podle jiného právního předpisu1) ke schválení účetní závěrky této účetní jednotky nebo osoby pověřené schválením účetní závěrky podle jiného právního předpisu2),

d)   schvalující účetní jednotkou účetní jednotka, která je jiným právním předpisem vymezena ke schválení účetní závěrky některé z účetních jednotek uvedených v § 2 nebo jejíž orgán je jiným právním předpisem oprávněn ke schválení účetní závěrky některé z účetních jednotek vyjmenovaných v § 2,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost
§ 3 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
HLAVA I - SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SCHVALUJÍCÍM ORGÁNEM
Díl 1 - Činnosti při schvalování
§ 4 - Zajištění a příprava podkladů pro schvalování
§ 5 - Podklady pro schvalování a nahlížení do účetních záznamů
§ 6 - Schválení účetní závěrky
§ 7 - Neschválení účetní závěrky
§ 8 - Náprava nedostatků při neschválení z věcných důvodů
§ 9 - Náprava nedostatků při neschválení z formálních důvodů
§ 10 - Dodatečný postup schvalujícího orgánu
§ 11 - Protokol o schvalování účetní závěrky
§ 12 - Bližší podmínky hlasování schvalujícího orgánu
Díl 2 - Činnosti v průběhu účetního období
§ 13 - Organizace činností
§ 14 - Předávání podkladů a podněty schvalujícího orgánu
§ 15 - Dotčené osoby účetní jednotky
HLAVA II - SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SCHVALUJÍCÍ ÚČETNÍ JEDNOTKOU
Díl 1 - Činnosti při schvalování
§ 16 - Zajištění a příprava podkladů pro schvalování
§ 17 - Podklady pro schvalování a nahlížení do účetních záznamů
§ 18 - Schválení účetní závěrky
§ 19 - Neschválení účetní závěrky
§ 20 - Náprava nedostatků při neschválení z věcných důvodů
§ 21 - Náprava nedostatků při neschválení z formálních důvodů
§ 22 - Dodatečný postup schvalující účetní jednotky
§ 23 - Protokol o schvalování účetní závěrky
§ 24 - Bližší podmínky hlasování orgánu schvalující účetní jednotky
Díl 2 - Činnosti v průběhu účetního období
§ 25 - Organizace činností
§ 26 - Předávání podkladů a podněty schvalující účetní jednotky
§ 27 - Dotčené osoby účetní jednotky
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 28 - Společná ustanoveníZpůsob stanovení termínů
§ 29 - Další činnosti související se schvalováním účetní závěrky
§ 30 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 31 - Účinnost
Zavřít
MENU