186/2013 Sb.Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Částka: 077 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. července 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. června 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
186

ZÁKON
ze dne 11. června 2013
o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o státním občanství České republiky)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

        Tento zákon upravuje způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, prokazování a zjišťování státního občanství České republiky, vydávání osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen „osvědčení“), vedení evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky, a přestupky na úseku státního občanství.


§ 2

        V tomto zákoně se dítětem rozumí fyzická osoba mladší 18 let, pokud nenabyla plné svéprávnosti.


HLAVA II

NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY


Díl 1
Způsoby nabývání státního občanství České republiky

§ 3

        Státní občanství České republiky se nabývá

a)   narozením,

b)   určením otcovství,

c)   osvojením,

d)   nalezením na území České republiky,

e)   udělením,

f)    prohlášením, nebo

g)   v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče (dále jen „náhradní péče“).


Díl 2
Nabývání státního občanství České republiky narozením

§ 4

        Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky.


§ 5

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Díl 1 - Způsoby nabývání státního občanství České republiky
§ 3  
Díl 2 - Nabývání státního občanství České republiky narozením
§ 4  
§ 5  
Díl 3 - Nabývání státního občanství České republiky určením otcovství
§ 6  
§ 7  
Díl 4 - Nabývání státního občanství České republiky osvojením
§ 8  
§ 9  
Díl 5 - Nabývání státního občanství České republiky nalezením na území České republiky
§ 10  
Díl 6 - Nabývání státního občanství České republiky udělením
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Podmínky udělení státního občanství České republiky
§ 14  
§ 15 - Prominutí splnění některých podmínek stanovených pro udělení státního občanství České republiky
§ 16 - Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku
§ 17 - Řízení ve věci udělení státního občanství České republiky
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Soudní přezkum
§ 27 - Státoobčanský slib
§ 28 - Zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky
§ 29  
§ 30  
Díl 7 - Nabývání státního občanství České republiky prohlášením
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37 - Společná ustanovení k nabývání státního občanství České republiky prohlášením
Díl 8 - Nabývání státního občanství České republiky v souvislosti se svěřením do náhradní péče
§ 38  
Díl 9 - Obnova řízení ve věci nabytí státního občanství České republiky
§ 39  
HLAVA III - POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 40  
HLAVA IV - PROKAZOVÁNÍ A ZJIŠŤOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ
Díl 1 - Prokazování státního občanství České republiky
§ 41  
Díl 2 - Vydávání osvědčení
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
HLAVA V - EVIDENCE FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ NABYLY NEBO POZBYLY STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Díl 1 - Ústřední evidence
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
Díl 2 - Evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky, vedené krajským úřadem
§ 55  
Díl 3 - Využívání údajů z jiných státem vedených evidencí
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
HLAVA VI - PŘESTUPKY
§ 63  
HLAVA VII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Společná ustanovení
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
Díl 2 - Přechodná ustanovení
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
Díl 3 - Zmocňovací a závěrečná ustanovení
§ 78  
§ 79  
§ 80  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
§ 81  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o evidenci obyvatel
§ 82  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 83  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 84  
Příloha č. 1 - SEZNAM ÚŘADŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POVĚŘENÝCH VÝKONEM AGENDY STATNÍHO OBČANSTVÍ
Příloha č. 2 - DOTAZNÍKY k žádosti o udělení (nabytí) státního občanství
Zavřít
MENU