178/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 075 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. června 2013 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 24. června 2013 Nabývá účinnosti: 28. června 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
178

VYHLÁŠKA
ze dne 24. června 2013,
kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními
a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo životního prostředí po projednání s Ministerstvem financí stanoví podle § 37h odst. 3, § 37i odst. 7 a § 37p odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

        Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb., vyhlášky č. 285/2010 Sb., vyhlášky č. 158/2011 Sb. a vyhlášky č. 249/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V úvodní větě vyhlášky se za slova „§ 37o odst. 2“ vkládají slova „ , § 37p odst. 4“.

        2.  V § 1 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).

        3.  V § 1 se na konci odstavce  2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d)   bližší podmínky financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů podle § 37p odst. 1 zákona, včetně způsobu výpočtu minimální výše uložených finančních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu a způsobu jejich čerpání a dále způsobu výpočtu minimální výše příspěvků a způsobu nakládání s nimi,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU