134/2013 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

Částka: 062 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. května 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. května 2013 Nabývá účinnosti: 30. června 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
134

ZÁKON
ze dne 7. května 2013
o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ
TRANSPARENTNOSTI


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje změnu listinných akcií na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno a s tím související povinnosti akciových společností (dále jen „společnost“) a některá další práva a povinnosti dalších osob.


§ 2

Změna formy akcií

        (1)  K 1. lednu 2014 se mění listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno; k tomuto dni rovněž dochází k odpovídající změně stanov společnosti. K účinnosti změny formy podle věty první se nevyžaduje zápis do obchodního rejstříku. Úprava změny formy akcií v zákoně upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev se nepoužije.

        (2)  Představenstvo společnosti uvede stanovy do souladu s odstavcem  1 a podá návrh na zápis změny formy akcií podle odstavce  1 do obchodního rejstříku nejpozději do 30. června 2014.


§ 3

Postup při změně formy akcií

        (1)  Akcionáři předloží akcie uvedené v § 2 odst. 1 společnosti k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno a sdělí společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději do 30. června 2014. Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Změna formy akcií
§ 3 - Postup při změně formy akcií
§ 4 - Důsledky prodlení na právo na dividendu
§ 5 - Plnění povinnosti předložit akcie jinou osobou
§ 6 - Výměna akcií
§ 7 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku
§ 8  
§ 9 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o cenných papírech
§ 10  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
§ 11  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 12  
Zavřít
MENU