83/2013 Sb.Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. dubna 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. března 2013 Nabývá účinnosti: 5. dubna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
83

ZÁKON
ze dne 13. března 2013
o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a ve vztahu k označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití upravuje

a)   povinnosti osob podnikajících v oboru výbušnin a

b)   působnost orgánů státní správy.

        (2)  Tento zákon se vztahuje na výbušniny2) s výjimkou pyrotechnických výrobků.

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na výbušniny, které drží pro své potřeby

a)   ozbrojené síly České republiky, bezpečnostní sbory nebo Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, nebo

b)   ozbrojené síly nebo bezpečnostní sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li tak z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.

        (4)  Vláda stanoví nařízením seznam výbušnin, na které se neuplatní požadavky na jednoznačné označování a sledovatelnost stanovené tímto zákonem.


§ 2

Označování výbušnin

        (1)  Osoba podnikající v oboru výbušnin, která výbušninu vyrábí nebo dováží, je povinna opatřit výbušninu a každé její nejmenší balení označením pro účely sledovatelnosti tak, aby toto označení bylo dobře čitelné, jedinečné a nezaměnitelné a aby bylo v souladu s požadavky uvedenými v prováděcím právním předpisu (dále jen „jednoznačné označení“), pokud výbušnina již nebyla opatřena označením, které tyto požadavky splňuje.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Označování výbušnin
§ 3 - Přidělení trojmístného číselného kódu
§ 4 - Systém pro sledovatelnost výbušnin
§ 5 - Působnost orgánů státní správy
§ 6 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 7 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 8 - Přechodná ustanovení
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU