79/2013 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Částka: 037 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. dubna 2013 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 26. března 2013 Nabývá účinnosti: 3. dubna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
79

VYHLÁŠKA
ze dne 26. března 2013
o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
(vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 95 odst. 1 k provedení § 52 písm. a) a c) a § 60 a v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 95 odst. 2 k provedení § 52 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (dále jen „zákon“):


§ 1

Úvodní ustanovení

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v souladu se závazky vyplývajícími z členství v mezinárodních organizacích2) organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci nebo službě (dále jen „práce“) a posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově.


§ 2

Obsah pracovnělékařských služeb

        Obsahem pracovnělékařských služeb při

a)   hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je

1.   zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav a vývoj zdravotního stavu a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, a to při pracovnělékařských prohlídkách, kterými jsou lékařské prohlídky prováděné poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Obsah pracovnělékařských služeb
§ 3 - Organizace a rozsah pracovnělékařských služeb a dokumentace o pracovnělékařských službách
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, pracovnělékařské prohlídky a odborná vyšetření
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci
§ 16 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci
§ 17  
§ 18 - Přechodná ustanovení
§ 19 - Zrušovací ustanovení
§ 20 - Účinnost
Příloha č. 1 - Doba potřebná k provádění pracovnělékařských služeb
Příloha č. 2 - Rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle § 11 vyhlášky
Zavřít
MENU