66/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. března 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. února 2013 Nabývá účinnosti: 14. března 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
66

ZÁKON
ze dne 19. února 2013,
kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

        Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., se mění takto:


Čl. I

Změna zákona o zdravotních službách

        1.  V § 10 odst. 1 písm. b) se slova „poskytované v domácím prostředí pacienta“ zrušují.

        2.  V § 31 odstavec  5 zní:

        „(5)  Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci pacienta a pacientovi, je-li k takovému úkonu přiměřeně rozumově a volně vyspělý.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU