63/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Částka: 029 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. března 2013 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 28. února 2013 Nabývá účinnosti: 29. března 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
63

VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2013,
kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, se mění takto:

        1.  V názvu vyhlášky se slovo „řízení“ nahrazuje slovem „rozhodování“, slova „veřejnoprávní smlouvy a“ se zrušují a doplňují se slova „a stavebního řádu“.

        2.  V § 1 odstavec  1 zní:

        „(1)  Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti

a)   žádosti o územně plánovací informaci,

b)   žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,

c)   žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a jejích příloh,

d)   informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,

e)   jednotlivých druhů územních rozhodnutí,

f)    společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,

g)   žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném řízení,

h)   informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,

i)    žádosti o územní souhlas a jejích příloh,

j)    územního souhlasu.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Zrušovací ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU