47/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. března 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
47

ZÁKON
ze dne 30. ledna 2013,
kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
ve znění zákona č. 167/2012 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 54 odst. 2 se za slova „na svých pracovištích“ doplňují slova „ , pokud dále není stanoveno jinak,“.

        2.  Za § 58 se vkládá nový § 58a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20 zní:

㤠58a

Zajišťování pracovnělékařských služeb
zaměstnavatelem na základě pracovněprávního
nebo obdobného vztahu

        (1)  Zaměstnavatel, který získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách v oboru podle § 54 odst. 1 písm. a) nebo b), může pro výkon práce na svých pracovištích poskytovat pracovnělékařské služby prostřednictvím

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU