43/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. února 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 25. února 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 257/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
43

ZÁKON
ze dne 31. ledna 2013,
kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:


㤠1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje některá práva a povinnosti související se spotřebitelským úvěrem. Spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem.

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS .
Směrnice Komise 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011, kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES , kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů.“.

        2.  V § 2 písm. b) se slova „ , u nichž není“ nahrazují slovy „s výjimkou smluvních vztahů, u nichž je“ a za slova „koupě předmětu smlouvy“ se vkládají slova „nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva“.

        3.  V § 2 písm. c) se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“.

        4.  V § 2 písm. e) se slova „za smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, se považuje smlouva,“ nahrazují slovy „se tento zákon vztahuje na smlouvu,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU