503/2012 Sb.Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 188 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
503

ZÁKON
ze dne 19. prosince 2012
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD


Úvodní ustanovení

§ 1

        (1)  Zřizuje se Státní pozemkový úřad jako správní úřad s celostátní působností.

        (2)  Státní pozemkový úřad je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

        (3)  Sídlem Státního pozemkového úřadu je Praha.

        (4)  Státní pozemkový úřad je podřízen Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“).


§ 2

        (1)  Státní pozemkový úřad je tvořen ústředím Státního pozemkového úřadu (dále jen „ústředí“) a krajskými pozemkovými úřady, které vykonávají činnost v rámci vyšších územních samosprávných celků1) (dále jen „krajský pozemkový úřad“).

        (2)  V čele Státního pozemkového úřadu je ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu (dále jen „ústřední ředitel“), kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství. Ústřední ředitel je současně ředitelem ústředí.

        (3)  Krajský pozemkový úřad řídí jeho ředitel. Ředitele krajského pozemkového úřadu jmenuje a odvolává ústřední ředitel.

        (4)  Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení krajský pozemkový úřad jakožto vnitřní organizační jednotka Státního pozemkového úřadu podle územní působnosti; o odvolání proti jeho rozhodnutí rozhoduje ústředí, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak2).

        (5)  Státní pozemkový úřad zřizuje pro řízení o pozemkových úpravách podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, pobočky krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů1). Tyto pobočky rozhodují v řízení o pozemkových úpravách jako orgány prvního stupně. O odvolání proti rozhodnutí pobočky rozhoduje ústředí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Bezúplatný převod pozemku
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Převod zemědělského pozemku na žádost obce, jeho oprávněného uživatele nebo vlastníka stavby, která se na pozemku nachází
§ 11 - Převod zemědělského pozemku na žádost vlastníka sousedícího pozemku
§ 12 - Převod zemědělského pozemku na základě veřejné nabídky
§ 13 - Prodej zemědělského pozemku v obchodní veřejné soutěži
§ 14 - Kupní cena a její úhrada
§ 15 - Zástavní a předkupní právo
§ 16 - Podmínky převodu zemědělského pozemku
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Společná ustanovení
§ 22 - Přechodná ustanovení
§ 23 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
§ 24  
§ 25 - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
§ 26  
§ 27 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
§ 29  
ČÁST ŠESTÁ - Změna obchodního zákoníku
§ 30  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o účetnictví
§ 31  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
§ 32  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
§ 33  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí
§ 34  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
§ 35  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 36  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
§ 37  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
§ 38  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
§ 39  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
§ 40  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
§ 41  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
§ 42  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 43  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o střetu zájmů
§ 44  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
§ 45  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 46  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
§ 47  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
§ 48  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zrušení Fondu národního majetku
§ 49  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 50  
Zavřít
MENU