477/2012 Sb.Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

Částka: 180 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2012 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 20. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 110/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 15. května 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
477

VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2012
o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny,
tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. a), e), i) a m) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů,

b)   způsoby využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu,

c)   způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu,

d)   způsob uchovávání dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,

e)   podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu a

f)    kritéria udržitelnosti pro biokapaliny.


§ 2

Předmět podpory

        (1)  Předmětem podpory je

a)   elektřina nebo teplo vyrobené z biomasy, jejíž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)   elektřina nebo teplo vyrobené z biokapalin, jejichž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo

c)   biometan vyrobený z biomasy, jejíž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (2)  Rozdělení druhů biomasy do jednotlivých kategorií pro účely stanovení výše podpory je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Předmět podpory
§ 3 - Způsoby využití biomasy
§ 4 - Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny
§ 5 - Biologicky rozložitelná část nevytříděného   komunálního odpadu
§ 6 - Dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a při výrobě biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva
§ 7 - Cíleně pěstovaná biomasa
§ 8 - Dokladování splnění podmínek pro bioplyn a biometan
§ 9 - Přechodná ustanovení
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle kategorií
Příloha č. 2 - Stanovení úspory emisí skleníkových plynů během celého životního cyklu biokapalin
Příloha č. 3 - Dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva
Příloha č. 4 - Nepodporované druhy biomasy
Příloha č. 5 - Minimální hodnoty sušiny
Zavřít
MENU