468/2012 Sb.Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů

Částka: 175 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. prosince 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
468

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. prosince 2012
o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů


        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   domem budova s nejméně čtyřmi samostatnými byty1), ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, postavená na území České republiky,

b)   opravou nebo modernizací domu činnost uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 3

Podmínky pro poskytnutí úvěru

        (1)  Úvěr lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, nebo bytu1) v domě.

        (2)  V domě, ve kterém vzniká společenství vlastníků jednotek podle zákona upravujícího vlastnictví bytů, lze úvěr poskytnout i této právnické osobě.

        (3)  Úvěr lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podmínky pro poskytnutí úvěru
§ 4 - Žádost o úvěr
§ 5 - Výše úrokové sazby a výše úvěru
§ 6 - Smlouva o poskytnutí úvěru a podmínky čerpání úvěru
§ 7 - Splácení úvěru
§ 8 - Přechodné ustanovení
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam oprav a modernizací domů, na které lze poskytnout podporu
Příloha č. 2 - Seznam typizovaných konstrukčních soustav realizovaných v hromadné výstavbě panelových domů
Zavřít
MENU