458/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Částka: 171 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. prosince 2012 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 17. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
458

VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

„2.   určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území.“.

        2.  V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3“.

        3.  V § 4 odst. 3 větě třetí se slovo „použitého“ nahrazuje slovem „poskytnutého“.

        4.  V § 5 se odstavec  1 zrušuje.

Dosavadní odstavce  2 až 4 se označují jako odstavce  1 až 3.

        5.  V § 5 odst. 2 se slova „v Radě obcí“ nahrazují slovy „s obcemi“.

        6.  V části třetí se v nadpisu hlavy I slova „§ 38 odst. 6,“ zrušují a slova „§ 42 odst. 4“ se nahrazují slovy „§ 42 odst. 8“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU