450/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 167 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. prosince 2012 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 5. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 441/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
450

VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška),
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů:


Čl. I

        Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena e) až k).

        2.  V § 2 písm. j) se slova „v nezastavěném území31)“ zrušují.

        3.  V § 3 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 2 nebo 3, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

        4.  V § 5 odst. 2 se text „Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. b) této přílohy. Zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění. Dále platí postup uvedený v § 3 odst. 3 písm. b).“ nahrazuje textem:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU