438/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 161 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. prosince 2012 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 6. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 408/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
438

VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen
za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona,
ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb., vyhlášky č. 365/2007 Sb., vyhlášky č. 454/2008 Sb., vyhlášky č. 468/2009 Sb., vyhlášky č. 400/2010 Sb. a vyhlášky č. 371/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písmeno m) zní:

„m)   předávacím místem - místo předání a převzetí elektřiny mezi provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy a jiným účastníkem trhu s elektřinou, jehož zařízení je k této soustavě připojeno, s výjimkou odběrného místa,“.

        2.  V § 2 odst. 1 písmeno p) zní:

„p)   registračním číslem - třináctimístný identifikační číselný kód přidělený operátorem trhu účastníkovi trhu s elektřinou,“.

        3.  V § 2 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   technologickou vlastní spotřebou elektřiny - spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU