436/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 159 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2012 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 3. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 349/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
436

VYHLÁŠKA
ze dne 3. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem,
ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb. a vyhlášky č. 442/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. h) a § 2 odst. 1 písm. i) se slovo „nominace“ nahrazuje slovem „nominací“.

        2.  V § 2 odst. 2 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) a u), která znějí:

„t)   uzavřenou částí distribuční soustavy – část distribuční soustavy, jejíž technické uspořádání neumožňuje předání plynu z této části distribuční soustavy do jiné části této distribuční soustavy nebo do jiné distribuční soustavy,

u)   EIC kód – identifikační číselný kód jednoznačně identifikující účastníka trhu s plynem a jednotlivé odběrné a předávací místo.“.

        3.  V § 4 odstavec  1 zní:

        „(1)  Přepravu plynu sjednává subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, pro hraniční bod nebo bod virtuálního zásobníku plynu.“.

        4.  V § 4 se za odstavec  4 vkládá nový odstavec  5, který zní:

        „(5)  Přepravu plynu sjednává výrobce plynu nebo obchodník s plynem pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu připojených k přepravní soustavě.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU