425/2012 Sb.Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance

Částka: 154 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. prosince 2012 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 12. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
425

VYHLÁŠKA
ze dne 12. listopadu 2012
o předkládání informací penzijní společností České národní bance


        Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 69 odst. 4 tohoto zákona, podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 119 odst. 4 tohoto zákona a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob zasílání informací penzijní společností České národní bance.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   obhospodařovaným fondem důchodový fond, účastnický fond a transformovaný fond obhospodařovaný penzijní společností,

b)   datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, zpracovávány a předávány jako celek,

c)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:

1.   jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,

2.   byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a

3.   jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Přehled předkládaných výkazů
§ 4 - Společná ustanovení pro sestavování výkazů
§ 5 - Další informace předkládané České národní bance
§ 6 - Způsob a forma předkládání výkazů
§ 7 - Opravy a změny ve výkazech
§ 8 - Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů
§ 9 - Přechodná ustanovení
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných penzijními společnostmi České národní bance
Zavřít
MENU