415/2012 Sb.Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Částka: 151 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2012 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 21. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
415

VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2012
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9, § 6 odst. 9, § 12 odst. 8, § 16 odst. 8, § 17 odst. 7, § 18 odst. 4, § 32 odst. 9 a § 34 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (dále jen „zákon“):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanovuje

a)   intervaly, způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování měřením a výpočtem, způsob vyhodnocení výsledků zjišťování úrovně znečišťování a způsob zjišťování a vyhodnocení plnění tmavosti kouře,

b)   obecné emisní limity, specifické emisní limity, způsob výpočtu emisních stropů a technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a způsob vyhodnocování jejich plnění,

c)   způsob stanovení počtu provozních hodin,

d)   požadavky na kvalitu paliv, požadavky na způsob prokazování jejich plnění a formát a rozsah ohlašování splnění těchto požadavků,

e)   požadavky na výrobky s obsahem těkavých organických látek,

f)    náležitosti provozní evidence a souhrnné provozní evidence, provozního řádu, odborného posudku, rozptylové studie, protokolu o jednorázovém měření emisí,

g)   způsob uplatnění kompenzačních opatření a minimální hodnoty příspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - ZJIŠŤOVÁNÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠŤOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ EMISNÍCH LIMITŮ
§ 3 - Intervaly jednorázového měření (K § 6 odst.  9 zákona)
§ 4 - Způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování jednorázovým měřením (K § 6 odst.  9 zákona)
§ 5 - Vyhodnocení jednorázového měření (K § 6 odst.  9 zákona)
§ 6 - Vyhodnocení plnění emisních limitů při jednorázovém měření (K § 4 odst.  9 zákona)
§ 7 - Způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování kontinuálním měřením (K § 6 odst.  9 zákona)
§ 8 - Vyhodnocení kontinuálního měření (K § 6 odst.  9 zákona)
§ 9 - Vyhodnocení plnění emisních limitů při kontinuálním měření (K § 4 odst.  9 zákona)
§ 10 - Způsob zjišťování tmavosti kouře (K § 4 odst.  9 zákona)
§ 11 - Vyhodnocení plnění přípustné tmavosti kouře (K § 4 odst.  9 zákona)
§ 12 - Způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem (K § 6 odst.  9 zákona)
ČÁST TŘETÍ - SPALOVÁNÍ PALIV
§ 13 - Obecná ustanovení ke spalování paliv
§ 14 - Specifické emisní limity (K § 4 odst.  9 zákona)
§ 15 - Technické podmínky provozu (K § 4 odst.  9 zákona)
§ 16 - Způsob stanovení počtu provozních hodin (K § 6 odst.  9 zákona)
ČÁST ČTVRTÁ - POŽADAVKY NA KVALITU PALIV
§ 17 - Požadavky na kvalitu paliv a způsob prokazování jejich plnění (K § 16 odst.  8 zákona)
§ 18 - Ohlašování údajů o kvalitě paliv (K § 16 odst.  8 zákona)
ČÁST PÁTÁ - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADU
§ 19 - Obecná ustanovení k tepelnému zpracování odpadu
§ 20 - Specifické emisní limity a technické podmínky provozu (K § 4 odst.  9 zákona)
ČÁST ŠESTÁ - NAKLÁDÁNÍ S TĚKAVÝMI ORGANICKÝMI LÁTKAMI
§ 21 - Obecná ustanovení k nakládání s těkavými organickými látkami
§ 22 - Specifické emisní limity, emisní stropy a technické podmínky provozu (K § 4 odst.  9 zákona)
§ 23 - Požadavky na výrobky s obsahem těkavých organických látek (K § 18 odst.  4 zákona)
ČÁST SEDMÁ - OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE
§ 24 - Specifické emisní limity a technické podmínky provozu (K § 4 odst.  9 zákona)
ČÁST OSMÁ - OBECNÉ EMISNÍ LIMITY A OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTŮ
§ 25 - Obecné emisní limity (K § 4 odst.  9 zákona)
§ 26 - Obsahové náležitosti dokumentů (K § 12 odst.  8 a § 17 odst.  7 zákona)
ČÁST DEVÁTÁ - KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ
§ 27 - Způsob uplatnění kompenzačních opatření (K § 12 odst.  8 zákona)
ČÁST DESÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 28 - Přechodná ustanovení
§ 29  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 30  
Příloha č. 1 - Metody a postupy pro měření emisí, u kterých je vyžadováno osvědčení o akreditaci, a koeficienty ekvivalentu toxicity PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů
Příloha č. 2 - PODMÍNKY PROVOZU PRO SPALOVACÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE
Příloha č. 3 - POŽADAVKY NA KVALITU PALIVA HLÁŠENÍ O KVALITĚ PALIVA
Příloha č. 4 - PODMÍNKY PROVOZU PRO STACIONÁRNÍ ZDROJE TEPELNĚ ZPRACOVÁVAJÍCÍ ODPAD
Příloha č. 5 - SPECIFICKÉ EMISNÍ LIMITY, EMISNÍ STROPY A TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ, VE KTERÝCH DOCHÁZÍ K POUŽÍVÁNÍ ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL, ZPŮSOB PROVEDENÍ ROČNÍ HMOTNOSTNÍ BILANCE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK
Příloha č. 6 - SPECIFICKÉ EMISNÍ LIMITY A TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU PRO STACIONÁRNÍ ZDROJE, VE KTERÝCH DOCHÁZÍ K NAKLÁDÁNÍ S BENZINEM
Příloha č. 7 - VYBRANÉ VÝROBKY, LIMITNÍ HODNOTY OBSAHU TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK V TĚCHTO VÝROBCÍCH A ANALYTICKÉ METODY PRO STANOVENÍ OBSAHU TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK V TĚCHTO VÝROBCÍCH
Příloha č. 8 - PODMÍNKY PROVOZU PRO OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE
Příloha č. 9 - OBECNÉ EMISNÍ LIMITY
Příloha č. 10 - NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍ EVIDENCE
Příloha č. 11 - NÁLEŽITOSTI SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE
Příloha č. 12 - NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍHO ŘÁDU
Příloha č. 13 - OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ODBORNÉHO POSUDKU
Příloha č. 14 - OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PROTOKOLU O JEDNORÁZOVÉM MĚŘENÍ EMISÍ
Příloha č. 15 - OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ROZPTYLOVÉ STUDIE
Příloha č. 16 - Koeficienty významnosti pro výpočet kompenzačních opatření
Zavřít
MENU