403/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony

Částka: 148 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. listopadu 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. října 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
403

ZÁKON
ze dne 25. října 2012,
kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

Čl. I

        Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova „zahájení výplaty dávky“ vkládají slova „ze všech prostředků účastníka“.

        2.  V § 6 odst. 1 se slova „kdykoliv vypovědět“ nahrazují slovy „vypovědět, není-li mu vyplácena dávka uvedená v § 19 písm. a) nebo b) nebo o dávku uvedenou v § 19 písm. a), b), e) nebo f) nepožádal“.

        3.  V § 8 se na konci textu písmen a), b) a c) doplňují slova „ze všech prostředků účastníka“.

        4.  V § 10 se na konci odstavce  1 doplňuje věta „V rozporu se zásadou rovného zacházení není poskytování rozdílné výše příspěvku zaměstnavatele v závislosti na rizikovosti, obtížnosti nebo namáhavosti vykonávané práce, pokud je to ujednáno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise zaměstnavatele.“.

        5.  V § 15 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova „a datum narození účastníka,“.

        6.  V § 16 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 2 doplňují slova „a datum narození účastníka,“.

        7.  V § 18 odst. 5 písm. c) se na konci bodu 2 doplňují slova „a datum narození účastníka,“.

        8.  V § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „c),“ zrušuje.

        9.  V § 20 odst. 1 písm. a) se slova „60 let“ zrušují a za slovo „účastníka“ se vkládají slova „ , který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění,“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU